Παρόμοιες συναλλαγές (comparable transactions)

Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών βάσει παρόμοιων συναλλαγών (comparable transactions) στηρίζεται στο γεγονός ότι εφόσον υπάρχουν συναλλαγές (τιμήματα από εξαγορές) συγκρίσιμων επιχειρήσεων που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, οι δείκτες που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές (PE, P/EBITDA, P/SALES, κ.λ.π.) εφαρμόζονται στην υπό εκτίμηση επιχείρηση (πολλαπλασιάζοντάς το με το EBITDA ή τα SALES) για να προκύψει η αξία.
Και σε αυτήν την μέθοδο, η συγκρισιμότητα των επιχειρήσεων για τις οποίες διατίθενται συναλλαγές, έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, καθώς και η κατάσταση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συναλλαγές, αλλιώς η χρήση αυτής της μεθόδου μπορεί να οδηγήσει επίσης σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο αποτελεσματική εάν έχουν γίνει πρόσφατα πολλές αγοροπωλησίες εταιριών στον κλάδο που δραστηριοποιείτε η εταιρία που μελετάμε και τα χαρακτηριστικά των εταιριών αυτών είναι συγκρίσιμα  με αυτήν την εταιρία.
Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι αξιολογεί την εταιρία με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες της οικονομίας και στηρίζονται σε «πραγματικές» τιμές της αγοράς. Είναι πιο αποτελεσματικότερες δε για την αποτίμηση εταιριών οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση και έχουν σταθεροποιηθεί σε μέγεθος, δηλαδή που δεν είναι σε περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης .
 
Και αυτή η μέθοδος απαιτεί σημαντικό βαθμό κριτικής σκέψης στην επιλογή του κατάλληλου δείγματος και ικανότητας στη ανάλυση των δεδομένων.

Tags: , ,

Απαντήστε

*