Συγκρίσιμοι Πολλαπλασιαστές (Multiples)

Η μέθοδος με βάση τα πολλαπλάσια χρηματοοικονομικών δεικτών βασίζεται στο ότι η πιθανή αξία μιας εταιρείας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει εμπειρικών δεικτών που προκύπτουν από αντίστοιχες ομοειδείς και συγκρίσιμες εταιρείες που διαπραγματεύονται δημόσια και καθημερινά (εισηγμένες). Η μέθοδος παρέχει ενδείξεις για την πιθανή αξία μιας επιχείρησης γιατί είναι προσανατολισμένη σε μεγάλες ώριμες αγορές με πλήθος ομοειδών επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται δημόσια.

Μεγάλη σημασία έχει η συγκρισιμότητα των επιχειρήσεων. Συγκρισιμότητα αναφορικά με το: 

  • Αντικείμενο δραστηριότητας (από που προέρχεται ο τζίρος)
  • Μέγεθος
  • Ανάπτυξη
  • Ρίσκο (που σχετίζεται με την λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση).

Σε περίπτωση που η συγκρισιμότητα δεν είναι ικανοποιητική, η χρήση αυτής της μεθόδου μπορεί να οδηγήσει σε πολύ εσφαλμένα συμπεράσματα.

Τα πιο συνήθη πολλαπλάσια για την χρήση αυτή είναι τα εξής:
-    P/E (τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / κέρδη ανά μετοχή)
-    EV/EBITDA (αξία επιχείρησης / κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων)
-    EV/Sales (αξία επιχείρησης / πωλήσεις)

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα ενός ικανοποιητικού δείγματος συγκρίσιμων εταιρειών υπολογίζεται η μέση τιμή των πολλαπλασίων. Στην συνέχεια πολλαπλασιάζεται η τιμή αυτή με πραγματικά αποτελέσματα της εταιρίας που εκτιμάται και προκύπτει η αξία της εταιρίας .

Επειδή τα στοιχεία αυτά, είναι συνήθως δύσκολο να βρεθούν για μη εισηγμένες εταιρίες, χρησιμοποιούμε εισηγμένες που έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλα τα οικονομικά μεγέθη. Επειδή όμως οι μετοχές των εισηγμένων είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες μέσω του χρηματιστηρίου ενώ των μη-εισηγμένων όχι (άρα πρέπει να αναζητηθούν και να προσελκυστούν οι αγοραστές), αφαιρείται ένα ποσοστό (discount rate) έκπτωσης της τάξεως του 10-30% για να επιτύχουμε ρεαλιστικότερη αποτίμηση.

Tags: , ,

Απαντήστε

*