Προεξοφλημένες ταμειακές ροές

Η  μέθοδος έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα στις περισσότερες των περιπτώσεων και αποτελεί μία παραλλαγή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών πού είναι η πλέον αποδεκτή και επικρατούσα μεθοδολογία αποτίμησης επιχειρήσεων, επενδυτικών προτάσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Είναι δε μία μέθοδος που: 

1.       καταφέρνει να συσχετίσει υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα με την αξία,

2.       έχει ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η ορθότητά της έχει αποδειχθεί από στατιστικές μελέτες,

3.       είναι πολύ πιο αξιόπιστη από οποιοδήποτε άτυπο κανόνα.

 Συγκεκριμένα η μεθοδολογία συσχετίζει την αξία μιας επιχείρησης με:

1.       τις πωλήσεις της,

2.       το περιθώριο του λειτουργικού κέρδους της,

3.       την μελλοντική ανάπτυξή της

4.       τις μελλοντικές της ανάγκες για επενδύσεις (πάγια, πιστώσεις, αποθέματα κλπ)

5.       την απόδοση που θα απαιτήσει ένας επενδυτής σε αυτή, βάσει του ρίσκου που έχει η επιχείρηση. Η απόδοσή αυτή ονομάζεται και προεξοφλητικό επιτόκιο γιατί οι μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται-μετατρέπονται σε σημερινές αξίες – βάσει αυτού του επιτοκίου.

 Η ορθή εκτίμηση της οικονομικής τους αξίας πρέπει να λάβει υπόψη της μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ τους και που, ανάλογα της κάθε περίπτωσης, ο κάθε ένας έχει τη δική του βαρύτητα στην τελική εκτίμηση της αξίας.

Ορισμός και σημαντικότητα των ταμειακών ροών

Έχει διαπιστωθεί με στατιστική έρευνα ότι η αξία μίας επιχείρησης δεν είναι πάντα ανάλογη της κερδοφορίας γεγονός που είναι αυτονόητο γιατί αλλιώς η αποτίμηση θα ήταν ένας απλός μαθηματικός τύπος. Έχει διαπιστωθεί μάλιστα ότι η αξία γενικά δεν σχετίζεται τόσο με τα κέρδη όσο με τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Με τον όρο ταμειακές ροές εννοούμε την καθαρή εισροή χρημάτων στους συνεισφέροντες κεφάλαια στην επιχείρηση (μετόχους και δανειστές). Η έννοια της ελεύθερης ταμειακής ροής διαφοροποιείται  από τα κέρδη στο ότι μία επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδη αλλά αυτά να τα επενδύσει σε διάφορα σημεία μέσα στην επιχείρηση (π.χ. σε πάγια, σε αποθέματα, σε αποπληρωμή προμηθευτών, σε πιστώσεις σε πελάτες, κλπ.). (Οι ταμειακές ροές στους μετόχους προσομοιάζουν περισσότερο στα μερίσματα αλλά διαφέρουν από αυτά στο ότι μπορεί μία επιχείρηση να έχει ελεύθερες  ταμειακές ροές  αλλά να μην τις μοιράσει όλες ως μερίσματα. Με άλλα λόγια οι ελεύθερες ταμειακές ροές στους μετόχους είναι τα μέγιστα μερίσματα που μπορεί να μοιράσει μια επιχείρηση).

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η αποτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης έχει ένα σημαντικό κομμάτι μεθοδολογίας με θεωρητική επιστημονική βάση που βασίζεται σε ένα αποδεκτό οικονομικό μοντέλο, αλλά οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν και να εισαχθούν στο μοντέλο καθώς και η συνεκτίμηση ποιοτικών (μη ποσοτικών) παραγόντων απαιτούν σωστή κρίση και εκτίμηση..

Βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου

 Τα βήματα που ακολουθούμε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι τα εξής :

 Ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης και που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και άλλων που μπορεί να ισχύουν στην συγκεκριμένη περίπτωση.

  1. Κατάρτιση οικονομικού πλάνου για την μελλοντική περίοδο. Οι προβλέψεις για τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση και εμπερικλείουν στοιχεία όπως η πορεία της επιχείρησης, η εικόνα και προοπτική του κλάδου, η υποδομή της επιχείρησης, κλπ.
  2. Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών.
  3. Υπολογισμός της απαιτούμενης απόδοσης της επιχείρησης βάση του εκτιμώμενου ρίσκου και κινδύνου. Πόσο επί τοις εκατό απόδοση θα απαιτήσει, δηλαδή, ένας μέτοχος σε αυτή την επιχείρηση εξαιτίας του ρίσκου που ενέχεται. Αυτή η απόδοση αποτελεί και το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να βρούμε την παρούσα αξία των ταμειακών ροών που αποτελεί την αξία της επιχείρησης.
  4. Αναγωγή των ταμειακών ροών σε σημερινές τιμές (προεξόφληση) βάση του προεξοφλητικού επιτοκίου και εύρεση της αξίας.
  5. 

Η αξία που προκύπτει από αυτή την μέθοδο αποτελεί την αξία για κάποιο πακέτο μειοψηφίας. Για πλειοψηφικά πακέτα ή πακέτα που οδηγούν στην απόκτηση πλειοψηφίας το ποσό προσαυξάνεται κατά 30-60% για να αποδώσει σωστά την επιπλέον αξία που έχει ο έλεγχος της επιχείρησης και συγκεκριμένα τη δυνατότητα επιλογών που δίνει ο έλεγχος μιας επιχείρησης. Είναι αναγνωρισμένο ότι οι πρόσθετες επιλογές που έχει ο επενδυτής όταν κάνει μία επένδυση, έχουν μία αξία – πόσο περισσότερο σε μια επένδυση όπως είναι μία επιχείρηση όπου οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες (επιλογή για αναδιοργάνωση, για επικέντρωση, για παύση κάποιου τμήματος, για στελέχωση, για επενδύσεις, για σύναψη συνεργασιών, κλπ.).

Tags: , ,

Απαντήστε

*