Λογιστική Καθαρή/Πραγματική Θέση

Η Λογιστική Καθαρή Θέση αντανακλά τη διαφορά μεταξύ του συνόλου του ενεργητικού και του συνόλου των υποχρεώσεων μιας εταιρείας και αποτελεί μια πρώτη ένδειξη πιθανής αξίας της εταιρείας προς αποτίμηση. Με δεδομένες τις διαφορές στα λογιστικά πρότυπα και στην εφαρμογή τους, είναι συχνά απαραίτητο και σκόπιμο να διενεργηθούν αναπροσαρμογές στην καθαρή θέση που εμφανίζεται στις λογιστικές καταστάσεις μιας εταιρείας προς αποτίμηση, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την οικονομική αξία της εταιρείας.

Η μέθοδος λειτουργεί ως  εξής:

  1. Λαμβάνει αρχικά ως δεδομένη ότι η περιουσία των μετόχων αντιπροσωπεύεται από τα Ίδια Κεφάλαια.
  2. Επαναπροσδιορίζει την αξία όλων των υπολοίπων στοιχείων του ισολογισμού έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν την αξία αντικατάστασής τους και καταγράφει τις διαφορές από τα δημοσιευθέντα στον ισολογισμό μεγέθη.
  3. Καταγράφει τυχόν διαφορές των κερδών που δημοσιεύτηκαν με αυτά που θα έπρεπε να δημοσιευθούν. 
  4. Εξάγει την καθαρή λογιστική θέση προσθέτοντας ή αφαιρώντας τις διαφορές από τα Ίδια Κεφάλαια.
  5. Τέλος, αν στην εξαχθείσα Λογιστική Καθαρή Θέση προστεθούν και οι υπεραξίες των ακινήτων που πιθανά κατέχει μια εταιρεία, εξάγεται η Καθαρή Πραγματική Θέση.
  6. 

    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Λ.Κ.Θ. δίνει την ανταπροσωπευτικότερη αξία για μία επιχείρηση (επιχειρήσεις με υψηλά Πάγια, επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου). Οπως όλοι οι μέθοδοι, έτσι και αυτή θέλει εξαιρετική προσοχή στην χρησιμοποίησή της για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.

Tags: , ,

Απαντήστε

*